top of page

Tarieven

Er vindt altijd eerst een intakegesprek plaats om elkaar te leren kennen en om te bepalen of een coachtraject de gewenste hulp  kan bieden. Een intakegesprek duurt ongeveer een uur en kost € 35,00.

Een coachtraject start met enkele sessies met de ouder(s) om een beeld te krijgen van de achtergrond van het gezin en de situatie rondom het kind.

Hierna zal worden afgestemd wat er verder eventueel nog nodig is. Het kan zijn dat in deze gesprekken verkregen inzichten al voldoende zijn om de situatie te verbeteren. 

Bij kinderen tot ongeveer 8 jaar zal de coaching voornamelijk via de ouder(s) plaatsvinden en kunnen sessies met de ouder(s) indien gewenst worden afgewisseld met enkele sessies met het kind.

 

Een sessie duurt ongeveer vijf kwartier en kost € 75,-.

Kortdurend tussentijds telefonisch- of mailcontact over de voortgang of als er vragen zijn, is kosteloos.

Voor uitgebreid advies per mail en telefoongesprekken langer dan 20 minuten wordt een tarief van € 30,00 per half uur in rekening gebracht.

​Voor een sessie of gesprek op locatie wordt € 10,00 extra in rekening gebracht als tegemoetkoming in reistijd en reiskosten.

Voorbereiding en verslaglegging zijn inbegrepen in de tarieven. Alle tarieven zijn inclusief btw.

De factuur ontvang je per mail na afloop van de sessie/het gesprek. De betalingstermijn is 7 dagen na dagtekening van de factuur en uiterlijk te betalen voor aanvang van een volgende sessie.

 

Coaching wordt in veel gevallen niet vergoed door de zorgverzekering, maar vraag voor de zekerheid bij je verzekeringsmaatschappij na of je hiervoor aanvullend verzekerd bent.


Ook kun je informeren bij de gemeente naar een AWBZ-vergoeding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of persoonsgebonden budget. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties. Je gemeente kan je hier meer over vertellen.

Tarieven en betaling

Locatie

Je bent van harte welkom in mijn praktijk in de Meije in Bodegraven om je kind te brengen en/of om zelf een coachtraject te volgen.

 

Daarnaast bied ik de mogelijkheid voor coachsessies op locatie. Belangrijk is een rustige en afgesloten ruimte om in te werken. Heb je een voorkeur voor een locatie voor de sessies dan kunnen we dit bespreken.

 

Inmiddels heb ik bijvoorbeeld goede ervaringen met coachen van kinderen op hun school. Dit is mogelijk wanneer de schoolleiding hiervoor een ruimte beschikbaar kan stellen en toestemming geeft om deze op af te spreken momenten te gebruiken voor de coachsessies. Dit kan onder schooltijd of na schooltijd, al naargelang jouw wensen als ouder en de mogelijkheden binnen de school. De voordelen hiervan zijn dat we de sessies kunnen houden in een voor het kind vertrouwde omgeving en dat je als ouder zoveel mogelijk wordt ontzorgd ten aanzien van tijdbesteding voor brengen en ophalen. Wanneer je de coaching op deze manier wilt invullen, vraag ik je of je met de school van jouw kind wilt afstemmen wat de mogelijkheden zijn.

Locatie

Algemene Bepalingen

 • Voor het starten van een coachtraject met een kind tot 16 jaar is toestemming nodig van de gezaghebbende ouders/verzorgers. Dit is wettelijk bepaald.

 • Voor het slagen van een coachtraject is het belangrijk dat de ouders/verzorgers nauw betrokken zijn bij het coachtraject. Als je wilt dat er iets verandert, dan heeft jouw kind jouw hulp, steun en aanmoediging hard nodig. 

 • Met de ouders/verzorgers houd ik contact over het verloop van de coaching. Ook deel ik eventuele tips en adviezen over mogelijkheden voor de ouders om (extra) begeleiding aan het kind te bieden. Inhoudelijke informatie over sessies met jouw kind wordt besproken in samenspraak met het kind.

 • Alles wat je met mij bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van jou en/of jouw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit met jou bespreken en dit daarnaast kenbaar moeten maken aan ‘Een Veilig Thuis’.

 • Ik heb ten aanzien van het kind en de ouders een inspanningsverplichting. Dit betekent dat ik al mijn kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.

 • Het kind volgt de therapie vrijwillig. De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat het kind voldoende weet over de coaching. Op deze site bevindt zich ook een kindergedeelte, dat hierbij behulpzaam kan zijn.

 • Een coachtraject kan van start gaan nadat de gezaghebbende ouders/verzorgers de behandelovereenkomst hebben ondertekend. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt.

 • In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vraag ik uitsluitend om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de begeleiding. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de kaders van de begeleiding, blijven binnen mijn beheer, bewaar ik niet langer dan noodzakelijk en deel ik niet met derden.
  Het volledige privacy reglement wordt op verzoek verstrekt bij het intakegesprek.

 • De volledige algemene voorwaarden ontvang je bij het intakegesprek.

  *Annulering van gemaakte afspraken vraag ik je minimaal 24 uur van tevoren door te geven per telefoon (eventueel voicemail), mail of WhatsApp. Voor annuleringen op kortere termijn breng ik 50% van het tarief in rekening. 

Algemene voorwaarden
bottom of page